Popis projektu:

Predmetom národného projektu je vybavenie cieľových skupín projektu digitálnym vybavením, pričom toto vybavenie je zabezpečované digitálnym príspevkom formou poukážok vo výške 350 EUR, ktoré sú poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, resp. žiakom so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, majúcim spôsobilosť na právne úkony podľa osobitného predpisu, spadajúcim do definície cieľovej skupiny projektu. Cieľom projektu je v roku 2023 podporiť približne 
20 000 žiakov, ale aj ukrajinských detí, ktoré z objektívnych príčin ešte nie sú žiakmi na Slovensku. 

Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, a to zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov, utekajúcich z Ukrajiny, prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE), ktorý dosiahne hodnotu 20 000 žiakov.

Po registrácií na portáli www.ukrajinskyziak.sk získate jedinečný kód, pomocou ktorého si na našej predajni môžete uplatniť príspevok 350 EUR, na nový notebook, tablet, alebo All in One počítač.