FreeTech services, spol. s r. o. je registračnou autoritou spoločnosti První certifikační autorita, a. s., ktorá je akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb v zmysle zákona SR č. 215/2002 Zb. o elektronickom podpise v platnom znení.

Vydáva buď kvalifikované certifikáty podľa tohto zákona, alebo tzv. komerčné certifikáty, používané aj na iné účely ako elektronický podpis.

Čo je to komerčný certifikát?

Komerčné certifikáty majú svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno s ohľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikované certifikáty.

Komerčný certifikát je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasť komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať kvalifikované certifikáty. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi.

Využitie má napríklad v podobe zamestnaneckých certifikátov, ktorých účelom je zabezpečenie internej bezpečnej komunikácie medzi zamestnancami, medzi jednotlivými pobočkami a dislokovanými pracoviskami, prípadne pre realizáciu vzdialeného prístupu zamestnancov k firemným dátovým zdrojom. Jeho použitie je možné taktiež v uzavretých systémoch, ak je medzi účastníkmi bezpečnej komunikácie uzavretá zmluva, riešiaca podmienky tejto komunikácie.

V súčasnej dobe majú komerčné certifikáty použitie najmä pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymný prístup na webové servery a prenos šifrovaných dát e-mailovou poštou, alebo prostredníctvom webových formulárov.

Aké dokumenty potrebujete ku vydaniu certifikátu?

Údaje, ktoré budú uvedené v certifikáte a údaje, ktoré je poskytovateľ certifikačných služieb povinný o žiadateľovi viesť, budú u nás na pracovisku overené na základe predložených osobných dokladov. Základným dokladom je občiansky preukaz alebo cestovný pas, ďalšie doklady závisia na zvolenom type certifikátu.

Prehľad všetkých potrebných dokladov
  • občiansky preukaz (cudzinec – cestovný pas).
  • občiansky preukaz (cudzinec – cestovný pas),
  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *), živnostenský list),
  • dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť – plná moc (akceptovaná je úradne overená plná moc, menovací dekrét konateľa, prípadne oboje), vzor plnej moci

*) Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.

  • občiansky preukaz (cudzinec – cestovný pas),
  • doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *), živnostenský list),
  • potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa, na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby – štatutárneho zástupcu), vzor potvrdenia

*) Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz splnomocnenca,
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec, vzor plnej moci.