Freetech.sk

FreeTech Services
Certifikačné služby

Komerčné a kvalifikované certifikáty


FreeTech services, spol. s r.o. je registračnou autoritou spoločnosti První certifikační autorita, a.s., ktorá je akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb v zmysle zákona SR č. 215/2002 Zb., O elektronickom podpise v platnom znení. Vydáva buď kvalifikované certifikáty podľa tohto zákona, alebo tzv. komerčné certifikáty, používané aj na iné účely ako elektronický podpis.

Dokumenty pre vydanie certifikátu


Údaje, ktoré budú uvedené v certifikáte, a údaje, ktoré je poskytovateľ certifikačných služieb povinný o žiadateľovi viesť, budú u nás na pracovisku overené na základe predložených osobných dokladov. Základným dokladom je občiansky preukaz alebo cestovný pas, ďalšie doklady závisia na zvolenom type certifikátu. Prehľad všetkých potrebných dokladov nájdete TU:(klik)

Komerčný certifikát

Komerčné certifikáty majú svoju významnú úlohu predovšetkým tam, kde nemožno s ohľadom na platnú legislatívu využiť kvalifikované certifikáty.

Komerčný certifikát je vhodný pre obchodné použitie mimo oblasť komunikácie s orgánmi verejnej moci, na ktoré sa vzťahuje povinnosť využívať kvalifikované certifikáty. Najčastejšie sa používa v komunikácii medzi komerčnými subjektmi.

Využitie má napríklad v podobe zamestnaneckých certifikátov, ktorých účelom je zabezpečenie internej bezpečnej komunikácie medzi zamestnancami, medzi jednotlivými pobočkami a dislokovanými pracoviskami, prípadne pre realizáciu vzdialeného prístupu zamestnancov k firemným dátovým zdrojom. Jeho použitie je možné tiež v uzavretých systémoch, ak je medzi účastníkmi bezpečnej komunikácie uzavretá zmluva, riešiaca podmienky tejto komunikácie.

V súčasnej dobe majú komerčné certifikáty použitie najmä pre šifrovanie a autentizáciu. Jedná sa predovšetkým o neanonymný prístup na webové servery a prenos šifrovaných dát e-mailovou poštou, alebo prostredníctvom webových formulárov.

Komerčný certifikát

Pre vydanie komerčných certifikátov je pri osobnej návšteve u nás nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť komerčných certifikátov.


NEPODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA
občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)

PRÁVNICKÁ OSOBA
občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list)
dokument oprávňujúci na rokovanie za spoločnosť - plná moc (akceptovaná je úradne overená plná moc, menovací dekrét konateľa, prípadne oboje); vzor plnej moci (vzor na stiahnutie)

ZAMESTNANEC
občiansky preukaz (cudzinec cestovný pas)
doloženie existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra *, živnostenský list)
potvrdenie o zamestnaneckom pomere (potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu); vzor potvrdenia (vzor na stiahnutie)

JEDNANIE V ZASTÚPENÍ
Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I. CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:
občiansky preukaz splnomocnenca
doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec; vzor plnej moci (vzor na stiahnutie)

* Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Akceptovaný je iba originál alebo úradne overená kópia.