Čl. 1. Vymedzenie základných pojmov

1.1

Spoločnosť FreeTech services, spol. s r.o., so sídlom: Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. Vložka číslo: 52156/L (ďalej len „Poskytovateľ“), IČO: 45299951, DIČ: 2022933286, IČ DPH: SK2022933286, je poskytovateľom služieb webdizajnu, servisu IT, webhostingu, elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, serverhousingu, virtuálnych serverov, prenájmu serverov, on-line marketingu, optimalizácie pre vyhľadávače a ďalších súvisiacich IT služieb (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

1.2

Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa.

1.3

Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4

Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5

Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

Čl. 2. Popis služieb

2.1

Služba „Webhosting“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény spolu s priestorom na doménovom hostiteľskom serveri Poskytovateľa. Súčasťou služby „Webhosting“ je spravidla aj služba „Elektronickej pošty“. Tieto služby sa môžu poskytovať i každá samostatne.

Čl. 3. Práva a povinnosti užívateľa

3.1

Užívateľ je oprávnený najmä:

 1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;
 2. žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služby v predplatenom období zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 5 minút, pokiaľ sa nedohodli inak;
 3. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Poskytovateľa,
 4. vybrať si ľubovolnú doménu z ponuky Poskytovateľa alebo z voľných domén v súlade s príslušnými pravidlami registrácie domén;
 5. sprostredkovať poskytovania Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody s Poskytovateľom;
 6. na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;
 7. využívať poskytnutý priestor a FTP prístup výhradne za účelom umiestnenia resp. aktualizácie www stránky;

3.2

Užívateľ je povinný najmä:

 1. na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:
  1. erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.);
  2. obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;
  3. dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo podobným zameraním;
  4. download servery;
  5. nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím osobám;
  6. chat servery;
  7. servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
  8. servery preťažujúce databázové systémy
  9. servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi);
  10. servery nadmerne zaťažujúce linku;
  11. servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
  12. akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
  13. dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.
 2. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
 3. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
 4. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu helpdesku alebo prostredníctvom užívateľského web rozhrania sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet pre Službu ( ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):
  1. zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
  2. všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
  3. bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;
 5. nevyužívať FTP priestor a prenosové kapacity na účely skladovania, archivovania prípadne zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s www stránkou Užívateľa, prípadne ako priestor na presúvanie dát medzi Užívateľmi;
 6. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
 7. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

3.3

Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

Čl. 4. Ochrana osobných údajov

 

 

V zmysle čl. 13 GDPR Poskytovateľ oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe Identifikačné údaje Poskytovateľa:

FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01  Liptovský Mikuláš, IČO:45 299 951, IČ DPH: SK2022933286, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52156/L.

Poskytovateľa služieb je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected], telefonicky:

+421 44 202 89 16 – predajňa PC
+421 44 202 89 27 – office, CŠPP
+421 902 727 633 – pc, lan
+421 944 443 100 – weby, webhosting
+421 944 463 934 – sublimácia

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 4.1. tohto článku.

4.1

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, pri registrácií domény a teda registrácií Používateľa u spoločnosti SK-NIC, a.s. aj dátum narodenia sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). V prípade nesprávnosti údajov, Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých údajov.

4.2

Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 4.1 týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle nariadenia GDPR. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

4.3

Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Výnimku tvoria len produkty a služby, pri ktorých je poskytnutie osobných údajov nutné poskytnúť tretej osobe pre zabezpečenie objednanej Služby. Poskytovateľ je ale povinný v tomto prípade informovať Užívateľa (objednávateľa) Služby o tom, že pre poskytnutie osobných údajov je pre dodanie objednanej Služby potrebné poskytnúť tretej strane.

4.4

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, zákonov a nariadení. Poskytovateľ služby je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

4.5

Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

4.6

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Poskytovateľ chráni osobné údaje v zmysle GDPR pred: znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

4.7

Informácie o právach Dotknutej osoby, užívateľa

 1. Práva osoby poskytujúcej osobné údaje:
  1. Právo na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 GDPR
  2. Právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR
  3. Právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR:
   1. na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,
   2. dotknutá osoba odvoláva súhlas, ktorým udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
   3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov,
   4. spracúvanie osobných údajov je nezákonné,
   5. je dôvodom pre vymazanie splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, Zákona o ochrane os. údajov, osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
   6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDPR
  5. V zmysle čl. 19 GDPR je Poskytovateľ povinný informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania.
  6. Právo na presnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR
  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR
  8. V zmysle čl. 22 GDPR právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov
  9. V zmysle čl. 34 GDPR právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby.

4.8

Obmedzenie spracúvaných údajov

Poskytovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov ak:

 1. Dotknutá osoba správnosť osobných údajov namieta,
 2. Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, Dotknutá osoba odmieta ich výmaz a žiada len obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté,
 4. Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných dôvodov, tu rozhoduje, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

4.9

Predmet, povaha a účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Predmet spracúvania osobných údajov:

 1. IS Zákazníci – vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, a pod.
 2. Poskytovanie služieb – informácie o používaní produktov a služieb, prijatie zariadenia na vykonanie servisných úkonov, tvorba a správa webstránok, e-shopov, webdizajn, servis IT, webhosting, elektronická pošta, registrácia domén druhej úrovne, registrácia Držiteľa domény, serverhousing, virtuálne servery, prenájom serverov, on-line marketing, optimalizácia pre vyhľadávače a ďalšie súvisiace IT Služby podľa predmetov podnikania zapísaných v obchodnom registri.

4.10

Poskytnutie informácií dotknutej osobe, užívateľovi

V zmysle čl. 13 GDPR a čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, je poskytovateľ povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie na základe jej žiadosti. Spravidla jej ich poskytne v rovnakej forme, v akej bola podaná žiadosť.  Poskytovateľ je povinný Dotknutej osobe poskytnúť súčinnosť pri uplatňovaní práv v zmysle čl. 15 až 22 GDPR. 

Poskytovatej je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Túto lehotu môže Poskytovateľ opakovane v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Poskytovateľ informácie poskytuje bezodplatne.

V prípade, ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, neprimeraná pre jej opakujúca sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať adekvátny poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie týchto informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

 

Čl. 5. Záverečné ustanovenia

5.1

Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami a zákonmi SR.